konference | 10/11/2023 | 9.00 | Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc
Konference Nahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek
Digitalizace v paměťových institucích v praxi

Muzeum umění Olomouc srdečně zve na konferenci Nahráno - Otevřeno. Digitalizace v paměťových institucích v praxi

Konference se uskuteční dne 11. 10. 2023 v Besedním sále Muzea moderního umění (Denisova 824 /47, 779 00 Olomouc).

Jedná se o závěrečnou konferenci k mezinárodnímu projektu Nahráno - Otevřeno (2021 - 2024) financovaném prostřednictvím Fondů EHP a Norska 2014 - 2021, program Kultura.

Projekt si klade za cíl zpřístupnit movité kulturní dědictví veřejnosti pomocí digitalizace a interaktivních online nástrojů a tím současně posílit možnosti jeho správy a podnikatelské aktivity v kultuře.

Závěrečná konference se zaměří na sdílení příkladů dobré i špatné praxe z oblasti digitalizace sbírkových předmětů na papíře a také jejich následné prezentace veřejnosti. Jednotlivé příspěvky tak obsáhnou širokou škálu témat. Soustředíme se jak na fázi přípravy muzea či galerie na digitalizaci, tak samotnou realizaci projektu v rámci běžného chodu instituce. Účastníky konference seznámíme nejen s technickým budováním digitalizační linky (hardware, software), ale i s konzervátorsko-restaurátorskou přípravou sbírkových předmětů pro digitalizaci. Velkou pozornost soustředíme také na nastavení workflow procesu digitalizace, kterou představíme ze dvou úhlu pohledu: 1. interní digitalizace ve spolupráci s knihovnou; 2. spolupráce s externí firmou (digitalizace jako služba). 

Nedílnou součástí programu bude i problematika dlouhodobé archivace digitálních dokumentů a jejich prezentace veřejnosti. Pracovníci muzea umění Olomouc představí edukační aktivity spojené s digitalizáty včetně nástroje INDIHU Exhibition, kreativního nástroje pro tvorbu virtuálních výstav. Dále otevřeme k diskuzi problematiku správy tzv. digital born dokumentů, tedy předmětů, které nejčastěji spadají do sbírek nových médií a neopomeneme ani téma strojové učení v digitálních knihovnách.

workshop | 6/1/2023 | 9.00 | Muzeum umění Olomouc
Den dětí v Muzeu umění Olomouc 2023

Inspirace dílem české umělkyně Zorky Ságlové

Zajímá vás proč právě králíci a zajíci? Vše se dozvíte, když s námi půjdete v jejich stopách. Kromě zraku využijeme i další smysly. Tvořit budeme s klasickým papírem a netradičními materiály. Hlavním vyjadřovacím prostředkem budou otisky z nejrůznějších podkladů a struktur. Výtvarná činnost se pro nás stane objevnou cestou za dobrodružstvím.

Dopolední workshop je pro žáky předškolních tříd MŠ a 1. stupeň ZŠ.

Délka programu 60 minut

Lektoři: Renáta Chalupová a Denisa Tessenyi

Kontakt: chalupova@muo.cz, tessenyi@muo.cz

Program je pro školy zdarma. Workshop je financován v rámci projektuNahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek z Fondů EHP a Norska.Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP PV - Dítě a jeho psychika, RVP ZV - umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

Rezervace nutná. 

Odpolední program je určen pro děti a jejich rodiče a není na něj nutná rezervace.

workshop | 4/22/2023 | 9.00 | Muzeum umění Olomouc, Denisova 47
Využití 3D pera ve výtvarné tvorbě

Osmihodinový workshop pro pedagogy.

 • Lektor Mgr. Art. David Medek
 • Sobota 22. 4. 2023 9:00 - 17:00
 • Muzeum umění Olomouc, Denisova 47
 • Vstup zdarma, kapacita 15 účastníků
 • Závazné rezervace posílejte na soban@muo.cz

V případě volné kapacity mohou program navštívit i zájemci z řad studentů nebo nadšenců do výtvarného umění.

Program

 • přednáška o nových technologií využívaných v sochařství
 • představení umělců využívajících tyto technologie v sochařské a objektové tvorbě
 • praktická ukázka 3D práce s 3D perem
 • vyzkoušení si práce s 3D perem na jednoduchém úkolu
 • realizace objektu s využitím digitálních skenů Muzea umění Olomouc

Workshop v rozsahu 8 hodin si klade za cíl seznámit zájemce z čad pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ, učitelů gymnázií a pedagogů ZUŠ s technologickými možnostmi, které se v oblasti výtvarné tvroby (konkrétně práce s prostorem) nabízejí pro rozšíření nových médií do výuky a vzdělávání. V rámci semináře zaměřeného na kresbu 3D perem se účastníci seznámí s využitím tohoto nástroje v tvorbě prostorových objektů a poznají typy materiálů používaných při práci s ním. Účastníci se naučí vytvářet trojrozměrný objekt či model architektury, nebo vytvořit prostorovou kresbu. K vytváření objektů budou využita digitalizovaná díla ze sbírek Muzea umění Olomouc.

Každý účastník workshopu bude mít k dispozici 3D pero a filament. Předchozí zkušenosti s 3D perem nejsou podmínkou účasti. Workshop je akreditován na MŠMT ČR.

Závazné rezervace posílejte na soban@muo.cz

Akce je financovaná z Fondů EHP a Norska.

workshop | 4/20/2023 | 10.00 | Muzeum umění Olomouc
Workshop pro pedagogy zdarma: Nekonečno králíků v díle Zorky Ságlové

Edukační workshop pro pedagogy s názvem Nekonečno králíků v díle Zorky Ságlové

 • Workshop je určen pro pedagogy ZŠ a víceletých gymnázií
 • Délka 150 minut, na program je možné se objednat v nabízeném čase mezi 10:00 - 15:00 hod.
 • Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc
 • Lektorka Renáta Chalupová
 • Kontakt: Chalupova@muo.cz
 • Rezervace předem je nutná!

Středem uměleckého zájmu autorky byla postava králíka/zajíce. V rámci workshopu odhalíme příběh této významné ženy a jeho prostřednictvím snáze nahlédneme na její život i dílo. Zjistíme, proč značnou část své tvorby věnovala právě nejrůznějším multiplikacím těchto dvou příbuzných ušáků. Pomocí praktických úkolů si ukážeme odlišné přístupy pro různé věkové skupiny dětí. Pozornost zaměříme na práci s klasickým papírem, ale také využijeme netradičních materiálů a kombinovaných technik ve výuce výtvarné výchovy. A nakonec se možná dostaneme až k jádru pudla.

Termíny

17.2. 2023, 22. 2. 2023, 23. 3. 2023, 12. 4. 2023 a 20. 4. 2023

Program je pro pedagogy zdarma. Workshop je financovám v rámci projektu Nahráno - Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek z Fondů EHP a Norska.

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na program je možné se objednat v nabízeném čase mezi 10:00 - 15:00 hod. Uvedený čas je závazný pro práci v muzeu. Při výjezdu do školy lze čas workshopů upravit po konkrétní domluvě. Maximální kapacita je 20 osob.

workshop | 11/11/2022 | 16.00 | Muzeum umění Olomouc
Workshop pro pedagogy - Vynález knihtisku

Historička a výtvarnice Markéta Poskočilová pedagogům představí, jaký význam měla kniha v období středověku. Účastníci se přesvědčí, že vynález knihtisku představoval opravdovou revoluci v šíření myšlenek.

Pedagogové si vyzkouší náročnost tisku pomocí lisu z doby Johanna Gutenberga v kontrastu dnešních moderních technologií a navíc získají aktualizované odborné informace, praktické zkušenosti ale i inspiraci, jak téma knihtisku atraktivně využít ve výuce.

V rámci programu budou mimo jiné představeny edukační výstupy a nabídka projektu Nahráno-Otevřeno: Digitalizace uměleckých sbírek pro školy. Rezervace nutná na tessenyi@muo.cz.

workshop | 10/21/2022 | 16.00 | Muzeum umění Olomouc
Workshop s digitálním perem pro pedagogy a veřejnost s Ondřejem Moučkou

Dvoudenní workshop pod vedením Mgr. art. Ondřeje Moučky v Muzeu umění Olomouc.

Každý účastník bude mít k dispozici tablet a digitální pero. Je nutné se zúčastnit obou termínů. Předchozí zkušenosti s digitálním perem nejsou podmínkou.

Závazné rezervace posílejte na: tessenyi@muo.cz.

Kapacita 15 účastníků. VSTUP VOLNÝ

Určeno pro zájemce z řad pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ, učitelů gymnázií a pedagogů ZUŠ s technologickými možnosti. Účastníci se naučí základní úrovni vytvářet digitální kresbu a dále s ní pracovat v celé široké škále možností: vytvářet další barevné varianty kresby, dokreslovat digitalizovaná díla ze sbírek MUO, seznámí se s funkcemi obrazové postprodukce, množením kresby a jejich částí, tvorbou GIFů, jednoduché animace a další.

Pátek 21. 10. 16:00 - 19:00 | Přednáška a praktické obeznámení a beznámení se softwarem a kresebným nástrojem (stylem)

Sobota 22. 10. 9:00 - 17:00 | Dokreslování digitalizovaných výtvarných děl s postprodukcí a autorská tvorba.

workshop | 9/30/2022 | 16.00 | Štukové sály, Arcibiskupský zámek a Muzeum Kroměřížska
Noc vědců v Kroměříži 2022

Štukové sály, Arcibiskupský zámek

16.00 · Příběh dubových kuliček workshop pro děti i dospělé · Kateřina Fajtlová a Denisa Tessenyi z Muzea umění Olomouc

Společně odhalíme příběh dubových kuliček zvaných duběnky, který nás přenese v čase do období středověku, kdy kniha byla vzácným pokladem a umělci čerpali výtvarný materiál pouze z přírody. Budeme experimentovat s barvami a také si vyzkoušíme přípravu inkoustu podle receptur starých mistrů. Navíc odhalíme, co ukrývají vzácné rukopisy historické knihovny i hudebního archivu v Kroměříži, jak vznikala ručně psaná kniha a co by měla obsahovat dílna dobrého písaře.

17.00 · Arteterapie - léčba uměním · přednáška, malá výstava obrazů, beseda ·Emilie Rudolfová, Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Muzeum Kroměřížska

od 19.00 · Sluch - fyzikální pohled na akustiku · Petr Ponížil z Ústavu fyziky a materiálového inženýrství na Fakultě technologické UTB

Vyzkoušíme si, jaký rozsah frekvencí slyší každý z posluchačů. Vysvětlíme, jak se v historii vyvíjela základní frekvence používaná hudebníky. Uvědomíme si, že lidské ucho je úžasně citlivý detektor zvuku a pochopíme, proč se hlasitost zvuku udává v logaritmických decibelech. Krátce se zmíníme tom, jaký rozsah frekvencí vnímají některá zvířata a k čemu je jim to dobré.

Zachraň jídlo · Prezentace výstavy muzea · Martina Václavíková Muzeum Kroměřížska

Všemi smysly - až za hranice naší planety · Magda Pospíšilová, Česká astronomická společnost

Shrneme si dosavadní poznatky o podmínkách na jiných tělesech Sluneční soustavy (planety, komety, asteroidy) a dozvíme se, jak by tam lidské smysly vnímaly prostředí.

workshop | 8/17/2022 | 15:00 | Kino Nadsklepí, Kroměříž
Život na zámku

Přednáška o hudebním životě na kroměřížském zámku a unikátním hudebním archivu. Ve spolupráci s Letní hudební akademiíí a Arcidiecézním muzeem Kroměříž.

Barbara Maria Willi (cembalistka, děkanka JAMU), Ondřej Zatloukal (ředitel Muzea Umění Olomouc), Kateřina Fajtlová (Kurátorka a správkyně hudebního archívu AMK). Moderuje dirigent Tomáš Netopil.

koncert | 8/12/2022 | 19.00 | Rotunda v Květné zahradě, Kroměříž
Zahajovací koncert Letní hudební akademie Kroměříž 2022

Zahajovací koncert, „Le retour de la Paix“ Návrat Míru

Místo konání: Rotunda v Květné zahradě, Kroměříž

Vstupné 280 Kč / Senioři 250 Kč

Orchestr Collegium Colloredo se jménem odkazuje na významnou postavu kroměřížských dějin. Antonín Theodor Colloredo-Waldsee byl první arcibiskup olomoucký, později se stal kardinálem. Orchestr tvoří umělci, kteří se věnují interpretaci barokní hudby.

Orchestr Collegium Colloredo a Markéta Klaudová – sopran

Program:

Jean-Marie Leclair – Ouverture A dur

Gratiani Bonifatio – Stella Coeli extirpavit (Kroměřížský archiv)

Jean-François Dandrieu – Sonáta g moll č.3 Op.1.

Pietro Andrea Ziani – Sonatae a 3 číslo 2 (Kroměřížský archiv)

François Couperin – L’Apothéose de Corelli Velká triová sonáta

Pietro Andrea Ziani – Sonatae a 3 číslo 3 (Kroměřížský archiv)

Vstupenky: https://academykromeriz.enigoo.cz/app/tickets/events/11

workshop | 7/24/2022 | 15.00 | Zámecká zahrada a záměk Chropyně
Misterios del Amor - Workshop a koncert

Koncert a workshop souboru Plaisirs de Musique, který se specializuje na autentickou interpretaci hudby starších stylových období.

Proběhne v neděli 24. 7. 2022. Workshop od 15:00 hodin a koncert od 17:00 hodin v zámecké zahradě a na zámku Chropyně. Workshop je vhodný i pro děti.

VSTUP VOLNÝ 

Jádrem programu nazvaného Misterios del Amor je hudební odkaz sefardských Židů. Příběh tvoří písně, z nichž každá se jiným způsobem dotýká tématu lásky. Krom hluboce emotivních sefardských písní zazní také hudba podobného náboje a inspirativnosti z iberského světa a středomořské oblasti.

Program, který je na pomezí žánrů – klasického, lidově-tradičního a jazzového – nabízí posluchačům útěchu, výlet od reality daleko do vzdálených nebo cizokrajných končin, zasnění se i výslednou katarzi. Písně vycházely z bohaté tradice lidové hudby. Byly doprovázeny v různých komunitách a v různých dobách různě. Tu loutnou, nebo jejím arabským předchůdcem – oudem, tu vihuelou, bubínkem, tamburínou, nebo zněly jen tak v samotě noci. Jde sice o světskou hudbu, ale v zásadě jsou to písně hluboce duchovní, jejichž baladické texty nesou stopy utrpení svých tvůrců. Jména dávných hudebníků odvál čas, ne tak jejich prožitky.

Partneři akce:

Evropský sbor solidarity, Fondy EHP a Norska, Nahráno - Otevřeno, Klubíčko Kroměříž, Czech National Trust, Ministerstvo kultury České republiky, Muzeum umění Olomouc a Plaisirs de Musique

digi | 6/21/2022 | 16.00 | Podzámecká zahrada v Kroměříži
Procházka za kouzelnými rostlinami s ukázkami starých herbářů

Za zajímavými rostlinami z historické výsadby nás zavede Lenka Křesadlová z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. 

Ukázky ze zámeckých herbářů představí Kateřina Fajtlová z Arcidiecézního muzea v Kroměříži a Muzea umění Olomouc.

KDY: 21. června v 16:00

KDE: Podzámecká zahrada pod balkonem Arcibiskupského zámku před Salou terrenou (za špatného počasí ve Štukových sálech).

Vstup volný.

Partneři akce: Město Kroměříž, Zlínský kraj, Muzeum umění Olomouc, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Fondy EHP a Norska, Klub UNESCO Kroměříž.

koncert | 5/29/2022 | 19.00 | Rotunda v Květné zahradě Kroměříž
Koncert ZeSrandy
Tentokrát v renesančním ladění

Klub UNESCO Kroměříž vás srdečně zve na koncert v rámci Dnů zahrad a zámku v Kroměříži.

V neděli 29. května 2022 od 19:00 v Rotundě Květné zahrady.

Vystoupí pěvecký sbor ZeSrandy, který řídí Eva Kočářová, Jiří Jablunka a Šárka Motalová. A sólisté Kateřina Zonová, absolvetka Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a Tomasz Suchanek, hostující sólista Slezského divadla opava.

Vstupné: 200 Kč, snížené vstupné 150 Kč.

Předprodej vstupenek je v kanceláři Klubu UNESCO v Kroměříži na Riegrově nám. č. 149 od 9. 5. 2022 každé pondělí - čtvrtek od 9:00 do 12:00.

Koncert se koná ve spolupráci a za podpory: Město Kroměříž, Zlínský kraj, Národní památkový ústav Květná zahrada v Kroměříži, Fondy EHP a Norska a Klub UNESCO Kroměříž.

workshop | 5/26/2022 | 9.30 | Moravská zemská knihovna v Brně
Digitalizace a problematika restaurování mimořádně citlivých a ohrožených děl na papíře

Prezentace z workshopu je možné stáhnout v tomto odkazu.

Seminář představí možnosti digitalizace sbírkových předmětů v rámci paměťových institucí. Účastník semináře bude seznámen se základy digitalizace, s možnostmi využití veřejných prostředků a především s možnostmi využití digitalizátů v praxi.

Workshop nabídne příležitost exkurze do digitalizační linky Moravské zemské knihovny, jejíž digitalizační infrastruktura je jedna z nejmodernějších v republice. Účastníci si také budou moci vyzkoušet řízenou práci s open source software INDIHU Exhibition, který umožňuje vytváření virtuálních výstav na zcela libovolná témata a má širokou škálu použití pro instituce zprostředkovávající kulturní dědictví.

Seminář a workshop je určen pro širší skupinu pracovníků paměťových institucí, kteří uvažují o digitalizace sbírkových předmětů, případně již s digitalizací začali.

Kapacita je omezena. Vstup zdarma.

Prosíme účastníky, aby si přinesli vlastní notebooky. Občerstvení je zajištěno.

Přihláška

https://forms.gle/Zo1kopiNUCp1Vzod6

Program

9:30 - 12:30 Seminář: blok přednášek s odborníky z praxe

13:30 - 16:30 Workshop: návštěva digitalizační linky, INDIHU exhibition

Partnery programu je Moravská zemská knihovna v Brně, Muzeum umění Olomouc a Fondy EHP a Norska.

workshop | 5/13/2022 | 16.00 | Muzeum umění Olomouc
Workshop s digitálním perem pro pedagogy a veřejnost s Ondřejem Moučkou

Dvoudenní workshop pod vedením Mgr. art. Ondřeje Moučky v Muzeu umění Olomouc.

Každý účastník bude mít k dispozici tablet a digitální pero. Je nutné se zúčastnit obou termínů. Předchozí zkušenosti s digitálním perem nejsou podmínkou.

Závazné rezervace posílejte na: tessenyi@muo.cz.

Kapacita 15 účastníků. VSTUP VOLNÝ

Určeno pro zájemce z řad pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ, učitelů gymnázií a pedagogů ZUŠ s technologickými možnosti. Účastníci se naučí základní úrovni vytvářet digitální kresbu a dále s ní pracovat v celé široké škále možností: vytvářet další barevné varianty kresby, dokreslovat digitalizovaná díla ze sbírek MUO, seznámí se s funkcemi obrazové postprodukce, množením kresby a jejich částí, tvorbou GIFů, jednoduché animace a další.

Pátek 13. 5. 16:00 - 19:00 | Přednáška a praktické obeznámení a beznámení se softwarem a kresebným nástrojem (stylem)

Sobota 14. 5. 9:00 - 17:00 | Dokreslování digitalizovaných výtvarných děl s postprodukcí a autorská tvorba.

workshop | 8/17/2021 | 18.00 | KINO NADSKLEPÍ KROMĚŘÍŽ
Beseda na téma budoucnost kultury KULTURNÍ FÓRUM
Letní hudební akademie

Beseda s lektory Letní hudební akademie, moderuje Tomáš Netopil. Jako hosté vystoupí např. Adam Plachetka, Ivo Kahánek, Barbara Maria Willy a další. Budou představeny přístupy k prezentaci staré hudby, zkušenosti s výukou i profesionálním vystupováním. Beseda se dotkne i nových možností prací s prameny, k čemuž velkou měrou přispěje i digitalizace a zpřístupnění hudebnin z kroměřížského hudebního archivu díky mezinárodnímu projektu Nahráno – Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích (Fondy EHP 2014 – 2021).

VSTUP VOLNÝ

Dobrovolný příspěvek na místě

Vstup možný pouze v roušce!

koncert | 8/15/2021 | 19.00 | ROTUNDA KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Moravský polibek Sasku
Letní hudební akademie

Zahajovací koncert Letní hudební akademie. V programu zazní skladby z kroměřížského hudebního archivu (Biber, Schmelzer). Vystoupí: Barbara Maria Willy (cembalo), Adam Plachetka (basbarytonista), Pavel Nikl (viola), Vilém Veverka (hoboj).

Vstupné: 240 Kč / senioři 200 Kč

Vstup možný pouze v roušce!

workshop | 6/22/2021 | 16.00 | ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK KROMĚŘÍŽ | ŠTUKOVÉ SÁLY
Projekty obnovy v Arcibiskupském zámku a Podzámecké zahradě

Co nového mohou návštěvníci očekávat? Představeny budou právě probíhající projekty: Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži: Dědictví moci, slávy a štědrosti (IROP). Díky tomuto projektu dojde ke zpřístupnění nových prostor a celkové revitalizaci památky UNESCO. Dále bude představen projekt Nahráno – Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích (Fondy EHP 2014 – 2021). Jedná se o mezinárodní projekt, jehož cílem je zpřístupnit movité kulturní dědictví veřejnosti pomocí digitalizace a interaktivních online nástrojů a tím současně posílit možnosti jeho správy a podnikatelské aktivity v kultuře.

VSTUP VOLNÝ

koncert | 6/19/2021 | 16.00 – 18.30 | ZÁMEK A PODZÁMECKÁ ZAHRADA V KROMĚŘÍŽI
Mezi nebem a zemí

Chcete-li zažít kroměřížskou Podzámeckou zahradu jinak, navštivte ji v sobotu 19. června odpoledne.  Procházku vám zpříjemní všudy přítomní hudebníci a tóny lidové hudby v netradičním podání starých nástrojů. Uslyšíte tradiční lidovou hudbu – RukyNaDudy, zazní i dvorská hudba z rukopisů kroměřížského hudebního archivu v podání – Plaisirs de Musique. Představí se vám americký basbarytonista Joel Frederiksen a Marta Kratochvílová na traverso v doprovodu tanečnice Lenky Horalové. Přijďte se zaposlouchat do skladeb, které vám představí poklady z hudebního archivu kroměřížského zámku.

VSTUP VOLNÝ